top of page
ชัยรุ่งเรืองรัชดา

Bags

Catogories

ประเภทถุง

ถุงขาว 4x6นิ้ว(4,000)

ถุงใสอาหาร กระดาษน้ำตาล

฿ :

100

สี :

ขาว

ถุงน้ำตาล 5x5.5นิ้ว(2,000)

ถุงใสอาหาร กระดาษน้ำตาล

฿ :

100

สี :

น้ำตาล

ถุงหูหิ้ว #1(1,000)

ถุงหูหิ้ว

฿ :

50

สี :

น้ำตาล

ถุงหูหิ้ว #4(400)

ถุงหูหิ้ว

฿ :

20

สี :

น้ำตาล

ถุงขาว 5x7นิ้ว(2,000)

ถุงใสอาหาร กระดาษน้ำตาล

฿ :

100

สี :

ขาว

ถุงน้ำตาล 5x7นิ้ว(2,000)

ถุงใสอาหาร กระดาษน้ำตาล

฿ :

100

สี :

น้ำตาล

ถุงหูหิ้ว #2(500)

ถุงหูหิ้ว

฿ :

20

สี :

น้ำตาล

ถุงหูหิ้วมินิ(1,000)

ถุงหูหิ้ว

฿ :

50

สี :

น้ำตาล

ถุงน้ำตาล 4x6นิ้ว(4,000)

ถุงใสอาหาร กระดาษน้ำตาล

฿ :

100

สี :

น้ำตาล

ถุงน้ำตาล 5x9.5นิ้ว(2,000)

ถุงใสอาหาร กระดาษน้ำตาล

฿ :

100

สี :

น้ำตาล

ถุงหูหิ้ว #3(400)

ถุงหูหิ้ว

฿ :

20

สี :

น้ำตาล

กระดาษแก้วใส
bottom of page