top of page
กระดาษต่อเนื่อง 9X5.5 2 ชั้น (Fuji)

กระดาษต่อเนื่อง FUJI

ข้อมูลสินค้า

จำนวน / Specification

2000

ชุด

บรรจุ / Packing

1

กล่อง

บรรจุ (ห่อใหญ่) / Bulk Pack

4

กล่อง

Size

9x5.5 นิ้ว

Spec

ต่อเนื่อง

Gram

50g

Product ID

766-9X5.5-2-FUJI

Barcode

8854584005881

Color

ขาว
bottom of page